Biyoloji

Biyoloji Nedir listesinde 244 adet Türkçe madde bulundu.

Biyoloji
Sözcük Anlamı
aerobik solunum Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şekli.
aglütinasyon Kümeleşim.
akromatik iğ iplik Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyalarıyla boyanamayan iğ
akromatin Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları
aktif taşıma Bir maddenin hücre zarından hücre içine veya dışına enerji harcanarak taşınması.
albümin Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve
alt cins Bir cins içinden ayrılan ikinci derecedeki cins.
amitoz Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma.
anabolizma Özümleme.
anaerobik Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.
antijen Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.
antikor Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.
ara konakçı Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri.
basil Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.
başat karakter Bir melezde her zaman ortaya çıkan karakter.
başatlık yasası Irk karışmasında güçlü öz yapının sonraki soylardan üstün geldiğini kanıtlayan yasa.
bir gözeli Bir hücreli.
bir hücreli Yapısı tek bir hücreden oluşan (hayvan veya bitki), bir gözeli, tek hücreli.
birey oluş Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin
blastula Yumurta hücresi oğulcuk olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula.
bölütlenme Döllenmiş yumurtanın blastulayı oluşturuncaya dek art arda bölünmesi.
cinsiyet Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey,
cinsliksiz Eşeysiz.
çekirdekçik Hücre çekirdeğinin içinde tek veya birden çok bulunan yuvarlak cisim.
çenetli İki veya daha çok çenedi bulunan.